1. Công thức tính Điểm khi thực hiện đặt và xuất vé

1.1 Điểm xét hạng = Số segment xuất vé * Số hành khách (trong cùng một PNR)

1.2 Điểm thưởng = Số segment xuất vé * Số hành khách (trong cùng một PNR) * Hệ số nhân điểm Club chương trình promotion áp dụng (nếu có)

2. Các trường hợp cộng Điểm xét hạng

Các Segment được đặt và xuất vé trên hệ thống sản phẩm, giải pháp của GDS 1B tại thị trường Việt Nam.

3. Các trường hợp cộng Điểm thưởng

3.1 Các Segment được đặt và xuất vé trên hệ thống sản phẩm, giải pháp của GDS 1B tại thị trường Việt Nam.

3.2 Các trường hợp đặt và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên các Đối tác phi hàng không (bảo hiểm, thuê xe …) được quy định trong các hợp đồng hợp tác giữa Chương trình CLUB SABRE,  SABRE với các Đối tác, và được thông báo trong từng giai đoạn.

3.3 Các trường hợp tham gia và đạt chỉ tiêu các chương trình bán đặc biệt của Sabre và của Đối tác theo thông báo.

3.4 Điểm thưởng được Chương trình tặng hội viên nhân dịp sinh nhật hội viên theo chính sách của Công ty Sabre Việt Nam.

4. Yêu cầu cộng Điểm bổ sung

Hội viên có trách nhiệm lưu giữ chứng từ (PNR, Số vé) đã xuất đáp ứng đủ tiêu chuẩn được cộng điểm để thực hiện xác thực với CLUB SABRE, các trường hợp khác nằm ngoài quy định trên hội viên cần thu thập đầy đủ thông tin, chứng từ về việc đã đặt dịch vụ cho khách và khách đã sử dụng dịch vụ đó, tối đa 02 tháng kể từ thời điểm có sao kê điểm tích lũy cho tháng đó. Điều này sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể ở mỗi trường hợp, Sabre có toàn quyền xét duyệt và quyết định.

5. Các quy định về cộng Điểm và thời hạn Điểm

5.1 Điểm thưởng tích lũy có thời hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày được cộng vào tài khoản Hội viên.

5.2 Điểm xét hạng có thời hạn tối đa 12 tháng tính từ ngày xét hạng hội viên.

5.3 Điểm xét hạng sẽ không bao gồm các vé VOID, RFND, INF, EXCHANGE, GROUP, các chặng ARNK.

5.4 Dữ liệu sẽ được lấy từ báo cáo Ticketing Report của Sabre để làm cơ sở để tính điểm cho chương trình Club Sabre.

Top