Điều 9. Quyền và trách nhiệm của SABRE

 1. SABRE có quyền sửa đổi các nội dung của Điều lệ CLUB SABRE tại bất kỳ thời điểm nào với điều kiện các nội dung sửa đổi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận, và Hội viên được thông báo ít nhất 10 ngày trước ngày có hiệu lực.
 2. SABRE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thể cấp thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ vì các lý do bất khả kháng được xác định theo quy định của pháp luật.
 3. SABRE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên về việc từ chối trả thưởng và xử lý các tài khoản CLUB SABRE của Hội viên trong trường hợp phát hiện tài khoản có giao dịch gian lận quy định tại các khoản 1, 2, 6 Điều 5, Điều 8 tại Chương II - Điều lệ CLUB SABRE.
 4. SABRE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên trong việc không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp bất khả kháng.
 5. SABRE không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc thư, ấn phẩm gửi cho Hội viên do địa chỉ liên lạc không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời.
 6. SABRE được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên trong các trường hợp thông tin Hội viên bị tiết lộ vì lý các do bất khả kháng.
 7. SABRE có trách nhiệm bảo mật theo quy định bảo mật thông tin khách hàng của SABRE được đăng tải tại website https://www.sabretn.vn/ và lưu trữ dữ liệu Hội viên trên hệ thống của Chương trình CLUB SABRE trong thời gian tối đa 03 năm kể từ thời điểm Hội viên có giao dịch cuối cùng với Chương trình CLUB SABRE.
 8. Hội viên được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia Chương trình CLUB SABRE, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Hội viên thì SABRE có trách nhiệm:

 1. Thông báo rõ ràng, công khai với Hội viên về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của Hội viên.
 2. Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với Hội viên và phải được Hội viên đồng ý.
 3. Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Hội viên.
 4. Chỉ được chuyển giao thông tin của Hội viên cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Hội viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Hội viên

 1. Khi tham gia vào Chương trình CLUB SABRE, Hội viên đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ theo các Điều khoản của Điều lệ CLUB SABRE.
 2. Hội viên không được phép tạo tài khoản khống, lấy thưởng từ tài khoản khống, lấy thưởng từ tài khoản của Hội viên khác, mua bán điểm thưởng, cập nhật PCC&ID của Hội viên khác để cộng điểm, hưởng quyền lợi tích lũy điểm và trả thưởng.
 3. Hội viên hạng Đăng ký, Bạc, Vàng và Kim Cương được nhận Thông báo tài khoản, các thông báo đề nghị cập nhật hồ sơ Hội viên, các thay đổi/bổ sung Điều lệ CLUB SABRE. Hội viên được nhận Bản tin CLUB SABRE qua email, được trợ giúp các thông tin về Chương trình CLUB SABRE, được nhận thông tin về sản phẩm mới/ưu đãi mới của SABRE và các chương trình bán đặc biệt khác.
 4. Hội viên được quyền tham gia, xét hạng thành viên, cộng điểm, lấy thưởng, hưởng các ưu đãi theo hạng Hội viên, duy trì và chấm dứt việc tham gia Chương trình CLUB SABRE theo các Điều khoản của Điều lệ CLUB SABRE.
 5. Hội viên có khiếu nại liên quan đến việc tính điểm tích lũy trong tài khoản CLUB SABRE được xử lý quy định tại Điều 7 tại Chương II – Điều lệ CLUB SABRE.

Điều 11. Điều khoản thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành
 2. Quy định này ban hành đi kèm Quy định Chương trình Club Sabre của Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam ngày 28 tháng 02 năm 2022
Top