1. Tiêu chí xét hạng

Hạng thành viên

Đăng kí

Bạc

Vàng

Kim Cương

Tiêu chí xét hạng

- Đăng kí làm thành viên Club Sabre

01 điểm xét hạng

3.600 điểm xét hạng

7.200 điểm xét hạng

Thời gian xét hạng

Không thời hạn

Không thời hạn

12 tháng liên tiếp (Tính từ thời điểm lên hạng)

12 tháng liên tiếp (Tính từ thời điểm lên hạng)

 

 • Điểm xét hạng: là Điểm dùng để xác định hạng Hội viên tại mỗi Kỳ xét hạng. Đây là điểm tích lũy được từ quá trình đặt và xuất vé trên hệ thống Sabre chỉ dùng để xét hạng hội viên theo nguyên tắc tính điểm được quy định tại Điều kiện và điều khoản Club Sabre
 • 01 điểm xét hạng = 01 chặng bay được đặt và xuất trên hệ thống đặt giữ chỗ Sabre.
 • Công thức tính điểm xét hạng = Số segment xuất vé * Số hành khách (trong cùng một PNR)
 • Số điểm xét hạng sẽ được tích lũy vào tài khoản của hội viên khi booking được đặt và xuất trên hệ thống đặt giữ chỗ Sabre.
 • Điểm xét hạng sẽ không bao gồm các vé VOID, INF, EXCHANGE, GROUP, các chặng ARNK.

2. Tiêu chí tính điểm tích lũy

 • Điểm tích lũy: là Điểm dùng để đổi lấy các phần thưởng từ Chương trình CLUB SABRE trên SABRE MALL, bao gồm điểm xét hạng và các điểm được tặng thêm theo các chương trình promotion, khuyến khích khác của Sabre.
 • Công thức tính điểm thưởng = Số segment xuất vé * Số hành khách (trong cùng một PNR) * Hệ số nhân điểm Club chương trình promotion áp dụng (nếu có)
 • Thời hạn sử dụng điểm tích lũy: 24 tháng, kể từ tháng mà điểm được tích lũy thành công.
 • Điểm tích lũy tặng thêm khi hội viên: sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên các Đối tác phi hàng không (bảo hiểm, thuê xe …) được quy định trong các hợp đồng hợp tác giữa Chương trình CLUB SABRE của SABRE với các Đối tác, và được thông báo trong từng giai đoạn.
 • Đối với các chương trình ưu đãi tặng điểm: Thời hạn sử dụng của điểm có thể được quy định riêng đối với từng chương trình.
 • Điểm tích lũy sẽ không bao gồm các vé VOID, INF, RFND, EXCHANGE, GROUP, các chặng ARNK.
Top