Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại Hà Nội

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại Hà Nội

 • Ngày bắt đầu: 25/03/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 03/04/2024 17:00

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 06.2024 tại HAN

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 06.2024 tại HAN

 • Ngày bắt đầu: 17/06/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 27/06/2024 17:00

HƯỚNG DẪN NHANH QUICK GUIDE BASIC RESERVATION VÀ FARE-TICKETING

 • Ngày bắt đầu: 12/06/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 14/06/2024 17:00

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 07.2024 tại Hà Nội

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 07.2024 tại Hà Nội

 • Ngày bắt đầu: 16/07/2024 08:00
 • Ngày kết thúc: 26/07/2024 17:00

THÔNG BÁO KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THÁNG 05/2024 - QREX REFUND

 • Ngày bắt đầu: 29/05/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 29/05/2024 12:00

THÔNG BÁO KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THÁNG 05/2024 - QREX EXCHANGE

 • Ngày bắt đầu: 23/05/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 23/05/2024 12:00

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 05.2024 tại Hà Nội

Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 05.2024 tại Hà Nội

 • Ngày bắt đầu: 20/05/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 29/05/2024 08:30

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại TPHCM

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại TPHCM

 • Ngày bắt đầu: 04/03/2024 08:30
 • Ngày kết thúc: 13/03/2024 17:00
Top