Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại Hà Nội

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại Hà Nội

  • Ngày bắt đầu: 25/03/2024 08:30
  • Ngày kết thúc: 03/04/2024 17:00

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 05.2024 tại Hà Nội

Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 05.2024 tại Hà Nội

  • Ngày bắt đầu: 20/05/2024 08:30
  • Ngày kết thúc: 29/05/2024 08:30

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại TPHCM

Khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không trên hệ thống Vietnam Airlines PSS (Altea Reservation) tháng 03.2024 tại TPHCM

  • Ngày bắt đầu: 04/03/2024 08:30
  • Ngày kết thúc: 13/03/2024 17:00
Top